Практичні роботи MS Visio

Практична робота № 1

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

 

Завдання. У відповідності до методичних вказівок дослідити структуру й зміст інформаційних потоків, що надходять в установу й циркулюють усередині (на прикладі підприємства або підрозділу, що зазначене у вашому варіанті). Скласти й описати структурну схему підрозділу. Побудувати й описати схему бізнес-процесу, привести схему інформаційних потоків. Проаналізувати раціональність інформаційних потоків, розробити, якщо необхідно, заходи щодо їх поліпшення. Зробити висновки.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У процесі аналізу інформаційних потоків підприємства вивчаються процеси виникнення, руху й обробки інформації, а також спрямованість і інтенсивність документообігу.

Ціль аналізу інформаційних потоків — виявлення точок дублювання, надлишку й браку інформації, причин збоїв і затримок.

Найпоширеніший метод аналізу, що найбільш часто використовуються на практиці – це складання графіків інформаційних потоків. Для побудови графіків інформаційних потоків існують певні правила складання й умовні позначки окремих елементів.

Кожний інформаційний потік - одиничне переміщення інформації - має наступні ознаки: документ (на чому фізично міститься інформація); проблематику (до якої сфери діяльності підприємства відноситься інформація: до закупівель, до збуту продукції, до планування тощо); виконавця (людини, що цю інформації передає); періодичність (частота передачі: щомісяця, щокварталу, щодня).

 

Алгоритм аналізу інформаційних потоків:

1.  скласти структурну схему підрозділу з коротким описом функцій кожної посадової особи;

2.  побудувати й описати схему бізнес-процесу;

3.  скласти таблицю інформаційних потоків;

4.  на підставі даних цієї таблиці побудувати графіки інформаційних потоків.

 

Теми робіт:

1.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності автосервісу.

2.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності салону краси.

3.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності меблевої фабрики.

4.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності ювелірного салону.

5.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності ВНЗ.

6.     Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності ресторану.

 

На рисунку 1 наведений приклад структурної схеми бухгалтерії підприємства.

Рисунок 1. Структурна схема бухгалтерії підприємства

 

Приклад опису посадових функцій головного бухгалтера

Обов'язки головного бухгалтера.

1.  Забезпечення раціональної системи документообігу, застосування прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку. Використання сучасної обчислювальної техніки для здійснення строгого контролю за раціональним і ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.  Забезпечення повного обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.

3.  Забезпечення достовірного обліку витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, робіт і послуг, результатів внутрішнього господарського розрахунку, орендного підряду виробництв, цехів, відділень, бригад, бюро, лабораторій і інших підрозділів підприємства.

4.  Забезпечення точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил.

5.  Забезпечення правильного нарахування й своєчасного перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованості банкам по позиках; відрахування коштів у фонди економічного стимулювання й інші фонди й резерви.

Фрагмент графіка бізнес-процесу матеріально-технічного постачання на підприємстві представлений на рисунку 2. Бізнес-процес - це послідовність робіт, спрямованих на рішення однієї із задач підприємства, наприклад, матеріально-технічного постачання, планування. Реінжиніринг бізнес-процесів займається аналізом і оптимізацією бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства.

Рисунок 2. Фрагмент графіка бізнес-процесу матеріально-технічного постачання на підприємстві

Приклад опису інформаційних потоків наведений у таблиці 1.

Приклад схеми інформаційних потоків наведений на рисунку 3.

 

Таблиця 1 – Опис інформаційних зв'язків підприємства

№ і вид документа

Періодич­ність (раз на місяць)

Виконавець

Одержувач

Закупівля й витрата матеріалів

1. Товарно-транспортні накладні

200

ВМТП(відділ матеріально-технічного постачання), транспортно-пакувальний цех

1-й бухгалтер по матеріалах

2.Рахунки-фактури

150

Постачальники

1-й бухгалтер по матеріалах

3. Прибуткові ордери на запчастині

30

Склад № 1

2-й бухгалтер по матеріалах

4. Накладні по запчастинах

40

Склад № 2

2-й бухгалтер по матеріалах

5. Лімітно-забірні карти

30

Склад допоміжних матеріалів

2-й бухгалтер по матеріалах

6. Журнал-ордер № 6, журнал-ордер № 10

1

1, 2-й бухгалтер по матеріалах

Заступник головного бухгалтера

Закупівля й витрата ПММ (паливно-мастильних матеріалів)

7. Вимоги на ПММ

100

Склад № 1

2-й бухгалтер по матеріалах

Покупка ОЗ (основних засобів)

8. Прибуткові ордери на ОЗ

5

Склади № 1,2

Бухгалтер по ОЗ

9. Акт про ліквідацію ОЗ

5

Цехи заводу

Бухгалтер по ОЗ

Нарахування заробітної плати

10. Табелі

180

Цехи заводу

1-й розраховувач

220

 

2-й розраховувач

Реалізація продукції

11. Рахунки на передоплату

40

Великі споживачі

1-й бухгалтер по матеріалах

12. Прибуткові ордери

120

Дрібні споживачі

Касир

13. Прибуткові ордери

120

Касир

Заступник головного бухгалтера

14. Акт про взаємозалік

10

Економіст по взаємозаліках (фін. відділ)

Заступник головного бухгалтера

Робота з підзвітними особами й матеріально-відповідальними особами

15. Договори з матеріально-відповідальними особами

30

Матеріально-відповідальні особи

2-й бухгалтер по матеріалах

16. Видаткові ордери, авансові звіти

30

Підзвітні особи

Касир

Визначення витрат і закриття місяця

17. Матеріальні відомості

1

1, 2-й бухгалтери по матеріалах

Бухгалтер по обліку витрат

18. Амортизаційна відомість

1

Бухгалтер по ОЗ

Бухгалтер по обліку витрат

19. Зводи по зарплаті

1

1-й розраховувач

Бухгалтер по обліку витрат

20. Відомість по витратах

1

Бухгалтер з обліку витрат

Заступник головного бухгалтера

21. Відомість балансу й визначення фінансового результату

1

Заступник головного бухгалтера

Головний бухгалтер

 

Рисунок 3. Схема інформаційних потоків в бухгалтерії підприємства