Лекції

Цілі та задачі курсу "Управління інформаційними ресурсами"

1. Вступ до курсу

(Загальна концепція управління інформаційними ресурсами. Визначення, сутність та особливості інформаційних ресурсів, теоретичні й методологічні основи управління інформаційними ресурсами, зв'язок із спеціальними дисциплінами.

Визначення процесу управління та його інформаційної сутності, етапи і схема управлінського процесу. Сучасний стан інформатизації в Україні.)

 

Основні поняття та роль інформаційних систем і технологій

1.1. Основні поняття і визначення.

1.2. Роль інформації в управлінні підприємством.

1.3. Класифікація інформаційних систем.

1.4. Інформаційна система сучасного підприємства

(Сутність і види інформаційних систем. Поняття системи, характеристики та властивості системи. Інформаційна система (ІС) – визначення, місія, цілі і задачі, компоненти ІС. Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу. Сутність системного підходу, основні принципи та характерні ознаки. Інформаційні технології – визначення, етапи розвитку та класифікація по різних ознаках.)

 

Інформаційне управління

1. Концепція інформаційного управління.

2. Діяльність в області управління інформаційними ресурсами.

3. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства.

4. Інформаційно-управлінська діяльність підприємства.

(Основні положення концепції інформаційного управління. Структура діяльності в області управління інформаційними ресурсами.  Інформаційне забезпечення діяльності підприємства; управління процесами обробки інформації; використання інформації для цілеспрямованого формування зовнішньої й внутрішньої комунікативної політики організації. Характеристика інформаційно-управлінської діяльності. Інформаційні ресурси – визначення та специфічні особливості. Поняття інформаційного середовища.)

 

Комунікативні відносини в організаціях

1. Визначення поняття та характеристика інформаційного потоку.

2. Вимоги до якості інформації.

3. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації

(Визначення поняття інформаційного потоку. Характеристики інформаційного потоку - джерело виникнення; напрямок; періодичність; ступень сталості; структура, обсяг і щільністю; вид носія інформації; інформаційна ємність окремих повідомлень; ступень використання. Вимоги до якості інформації з боку внутрішніх й зовнішніх користувачів - відповідність і своєчасність інформації; вірогідність, порівнянність, доступність і зрозумілість, конфіденційність інформації. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел інформації. Види інформаційних потоків в організації і їх зміст.)

 

Форми й засоби обробки інформації в організаціях. Інформаційні системи й технології в управлінні

1. Системний підхід.

2. Суб’єкти та об’єкти управління. Прийняття управлінських рішень.

3. Стадії прийняття управлінських рішень.

(Системний підхід до рішення ділових проблем. Основні вимоги системного підходу - системне охоплення, системне подання, системна організація досліджень - та їх зміст. Поняття об’єкту та суб’єкту управління, прямих та зворотних зв’язків. Загальні обмеження при прийнятті управлінського рішення: інформація, допущення, знання й час. Три стадії процесу прийняття рішення: інформаційна, проектна, стадія вибору. Характеристика діяльності на кожній стадії.)

 

Інформаційне забезпечення управління

1. Поняття інформаційного забезпечення.

2. Управлінські задачі організації роботи з інформаційними ресурсами.

3. Категорії управлінської інформації.

(Поняття інформаційного забезпечення як організації цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків. Класи управлінських задач організації по ступені інтелектуальності й складності. Класифікація працівників організації, відповідно до виконуваних задач. Категорії управлінської інформації - інформація стратегічного планування, контрольна управлінська інформація; оперативна інформація. Критерії відбору.

Аналітична діяльність, типи аналітичних досліджень – моніторингові, ініційовані й кумулятивні, їх визначення та зміст. Оглядово-аналітична діяльність, її цілі. Види оглядів, їх класифікація та характеристика.)

 

Основи технології експертних систем

1. Системи штучного інтелекту.

2. Експертні системи.

3. Ресурси експертних систем.

4. Структура та властивості експертних систем.

(Визначення системи штучного інтелекту (СШІ). Основні структурні елементи СШІ Правила і факти, правило-продукція та його складові. Поняття бази знань та бази фактів. Механізм висновків та його та його зміст.

Експертна система (ЕС) як реальне практичне застосування можливостей штучного інтелекту. Ресурси ЕС – апаратні, програмні, людські. Структура ЕС, властивості ЕС, сфери застосування та використання.)

 

Інформаційні ресурси установи

1. Інформаційна модель організації. Стандарти розробки інформаційних моделей організації.

2. Поняття інформаційних ресурсів організації.

3. Функції управління інформаційними ресурсами підприємства.

(Інформаційна модель організації як схема потоків інформації, що використовується в процесі управління. Стандарти розробки інформаційних моделей організації. Поняття інформаційних ресурсів організації - базової складової інформаційного менеджменту. Життєвий цикл інформаційного ресурсу. Функції менеджменту на різних етапах життєвого циклу інформаційного ресурсу.)

 

Інформаційний менеджмент у стратегічному розвитку установи

1. Стратегічне планування.

2. Система підтримки прийняття рішень.

3. Основні компоненти та характеристика СППР.

(Стратегічне планування і роль ІСМ. Системи підтримки прийняття рішень (СППР), їх характеристика та особливості. Основні компоненти СППР, еволюція СППР. Характеристики основних компонент СППР першого и другого покоління.)

Використання Інтернет-технологій

1. Електронні публікації, їх види та зміст, етапи розробки.

2. Типи сайтів, їх призначення.

3. Інформаційний консалтинг як вид інформаційної діяльності.

(Електроні публікації, їх види та зміст, етапи розробки. Основні операції й компоненти розробки Web-сайту. Типи сайтів, їх призначення, зміст і етапи розробки. Інформаційний консалтинг як від інформаційної діяльності, його призначення. Інформаційні експертизи та комунікативний аудит як різновиди консалтингової діяльності. Методи та засоби захисту інформації.)